Name: Caulocarpa montana Gilkey
Version: 6
Previous Version 


First person to use this name on MO: Joseph D. Cohen

Nomenclature:

Rank: Species

Status: Deprecated

Name: Caulocarpa montana

[#284827] Index Fungorum

[#284827] MycoBank

GSD Species Synonymy

Author: Gilkey

Citation: Mycologia, 39(4):442 (1947)

Preferred Synonyms:Sarcosphaera coronaria sensu auct. amer.

Classification:

Domain: Eukarya

Kingdom: Fungi

Phylum: Ascomycota

Class: Pezizomycetes

Order: Pezizales

Family: Pezizaceae

Genus: Sarcosphaera

Species: Sarcosphaera coronaria
  (= Caulocarpa montana)

Lifeform:
Notes on Taxonomy: [Edit]

Caulocarpa montana was synonymized with Sarcosphaera coronaria in J.M. Trappe 1975. Generic synonyms in the Tuberales. Mycotaxon 2:109–122.

Descriptions: [Create]
There are no descriptions for this name yet.

Comments

Add Comment
Deprecated
By: Joseph D. Cohen (Joe Cohen)
2019-04-26 10:49:31 CDT (-0500)

Evidently synonymized with Sarcosphaera coronaria in J.M. Trappe 1975. Generic synonyms in the Tuberales. Mycotaxon 2:109–122.

Number of users interested in this name: 0